Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
Laatst gewijzigd op 3-10-2012 14:10 door i:0#.f|infopuntleden|dulk.b

Bedrijfsfuncties

Inleiding

Bedrijfsfuncties geven inzicht in wat een veiligheidsregio doet (wat de kerntaken zijn), onafhankelijk van de inrichting ervan. Het bedrijfsfunctiemodel toont de bedrijfsfuncties in relatie tot elkaar en biedt daarmee een uitgangspunt voor andere modellen in VeRA. In hoofdstuk 4 zullen bijvoorbeeld de applicatieve functies (functionaliteit die door een informatiesysteem kan worden geleverd) worden gerelateerd aan een bedrijfsfunctie. Bedrijfsprocessen verbinden de bedrijfsfuncties aan elkaar om een product of een dienst te leveren. In dit hoofdstuk worden de verschillende bedrijfsfuncties beschreven.
 

Onderscheid bedrijfsfunctie en bedrijfsproces

Organisaties kunnen enerzijds beschreven worden in bepalende bedrijfsfuncties (inkoop, productie, verkoop) en anderzijds in bedrijfsprocessen gericht op de levering van een product of dienst. Om een product te kunnen leveren wordt allereerst de functie inkoop aangeroepen, vervolgens worden de aangekochte grondstoffen door de functie productie omgezet in een product. Het product wordt vervolgens verkocht door de functie verkoop. Dit onderscheid wordt ook duidelijk wanneer gekeken wordt naar de definitie van het begrip bedrijfsfunctie en het begrip bedrijfsproces.
 
De definitie van een bedrijfsfunctie is als volgt:

Een bedrijfsfunctie is een aandachtsgebied waaraan het bedrijf structureel aandacht wil besteden (= energie in wil stoppen, structureel middelen voor wil inzetten) om zijn bedrijfsdoelstelling te realiseren. Een bedrijfsfunctie kan daarom ook gezien worden als een groepering van intern gedrag op basis van een bepaald criterium (bijvoorbeeld plaats (dezelfde afdeling), communicatie, benodigde competenties, gedeelde bronnen en gedeelde kennis). Een bedrijfsfunctie representeert een stuk toegevoegde waarde van de organisatie.

(bron: ArchiMate® 1.0 Specification, The Open Group)
 
 
 
 
Een bedrijfsfunctie kan dus direct gerelateerd worden aan de bedrijfsdoelstelling. Binnen de VeRA is besloten om als bedrijfsdoelstelling te definiëren: de taken en bevoegdheden die aan het bestuur van de veiligheidsregio zijn overgedragen in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr)  die op 1 oktober 2010 in werking is getreden . Bedrijfsfuncties die direct de bedrijfsdoelstelling ondersteunen zijn primaire bedrijfsfuncties. Bij een bedrijfsfunctie gaat het vooral om het ‘wie’.
 
De definitie van een bedrijfsproces is:

Een bedrijfsproces is een eenheid van intern gedrag of een verzameling van causaal (volgorde, afhankelijkheid) gerelateerde eenheden van intern gedrag, met als doel een voorgedefinieerde verzameling van producten en diensten te produceren. Een bedrijfsproces kan bestaan uit deelprocessen of activiteiten. Een bedrijfsproces wordt getriggerd (opgestart) door één of meerdere business events (gebeurtenissen) of andere bedrijfsprocessen.

(bron: ArchiMate® 1.0 Specification, The Open Group)
 
 
 
 
Een bedrijfsproces leidt dus tot de productie van een product of dienst (‘wat’). Bij bedrijfsprocessen gaat het om het ‘hoe’: welke activiteiten worden in welke volgorde ondernomen om tot een product of dienst te komen. Anders gezegd: welke bedrijfsfuncties worden in welke volgorde (bedrijfsproces) ondernomen om een product of dienst te leveren.
 
 

Figuur 3.1. Samenhang functies, processen en organisatie (Bedrijfsarchitectuur, werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting, G. Bayens e.a.).
 
 
 
 
 
In figuur 3.1 is grafisch weergegeven hoe processen en bedrijfsfuncties aan elkaar gerelateerd zijn. De essentie is dat een bedrijfsproces één of meerdere bedrijfsfuncties aanroept om een product of dienst te leveren. Tevens wordt duidelijk wat de gelaagdheid is van een procesmodel. Ook wordt de samenhang tussen het organisatiemodel en het functiehuis aangegeven. Kortom, dit kan worden gezien als een metamodel van organisaties.
 

Domeinen

In de NORA is een Basisarchitectuur overheidsorganisaties vastgesteld. VeRA maakt hier, als verfijning van de NORA, ook gebruik van.
 
 
Figuur 3.2. Basisarchitectuur raamwerk overheidsorganisaties
 
 
 
 
De Basisarchitectuur bestaat uit de volgende domeinen:
  • Klantcontacten: vaak worden de bedrijfsfuncties in dit domein ook omschreven als de loketten of de kanalen van een organisatie die relaties met de omgeving onderhouden.
  • Besturende functies: de bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt.
  • Primaire functies: de bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie.
  • Secundaire functies: hierbij gaat het om de zogenaamde PIOFACH -functies. Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn.
  • Data: Naast de domeinen waarbinnen bedrijfsfuncties worden onderkend, is er ook een specifiek domein Data. Het spreekt voor zich dat een bedrijfsfunctie gebruik maakt van gegevens. Sterker nog, de samenwerking tussen bedrijfsfuncties vindt voor een belangrijk deel plaats door uitwisseling van gegevens. De elementen in dit domein zullen in hoofdstuk 4 nader worden gedefinieerd. Ook zal het belang van dit domein duidelijk worden bij de verdere uitwerking van VeRA.
De bedrijfsfuncties die in VeRA worden onderkend, wordenper genoemd domein gevisualiseerd in het bedrijfsfunctiemodel (klik voor plaatje).
 
Binnen het bedrijfsfunctiemodel van de VeRA zijn de functies van de Veiligheidsketen  (van koud naar warm, met terugkoppeling) opgenomen. Binnen de koude fase Risicobeheersing zijn de schakels Proactie en Preventie samengevoegd. Hiervoor is gekozen omdat het onderscheid tussen Proactie en Preventie veel meer inhoudelijk is (advies over c.q. handhaving van de brandveiligheid in de ruimtelijke ontwikkeling of van fysieke objecten) dan in de bedrijfsfunctie.