Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
Laatst gewijzigd op 3-10-2012 14:09 door i:0#.f|infopuntleden|dulk.b

Data

In het laatste domein van het applicatielandschap worden gegevensgroepen van veiligheidsregio’s benoemd, onderverdeeld naar basisregistraties, externe gegevensbronnen, eigen kernregistraties en interne gegevensbronnen.

Basisregistraties

Om haar werk te doen heeft de overheid gegevens nodig die zijn vastgelegd in 30.000 verschillende systemen. Basisregistraties zorgen ervoor dat gegevens minder versnipperd en eenvoudiger beschikbaar zijn. Steeds alle gegevens die bij elkaar horen op één plek verzamelen – dat is in essentie een basisregistratie. Uiteindelijk zullen losse basisregistraties gaan functioneren als één logisch, samenhangend geheel: het Stelsel van Basisregistraties. Dit stelsel zorgt dat bij het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem direct alle relevante gegevens uit verschillende registraties bij elkaar kunnen komen. Basisregistraties zijn bij wet vastgelegd en overheidsorganisaties zijn of worden verplicht ze te gebruiken, afhankelijk van het ontwikkelstadium van de basisregistratie. Er zijn dertien basisregistraties:
• GBA - Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
• NHR -  Handelsregister
• BAG -  Basisregistratie Adressen en Gebouwen
• BRT - Basisregistratie Topografie
• BRK - Basisregistratie Kadaster (percelen, eigendom)
• BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie)
• BLAU - Basisregistratie Lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen
• BRI - Basisregistratie Inkomens
• WOZ - Basisregistratie Onroerende Zaken
• RNI - Registratie Niet-Ingezetenen
• BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN)
• BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO)
 

Externe gegevensbronnen

Hier gaat het om externe gegevens die niet vervat zijn in het Stelsel van Basisregistraties. Hierbij valt te denken aan informatie over waterwinning, luchtfoto’s en dergelijke. In de verdere ontwikkeling van VeRA zal gekeken worden naar het generieke informatiemodel. Op basis hiervan kan ook geïnventariseerd worden welke externe gegevensbronnen noodzakelijk zijn.
 

Eigen kernregistraties

Kernregistraties zijn interne gegevensverzamelingen die voor meervoudig gebruik in aanmerking komen. Deze gegevens worden gebruikt in verschillende applicatieve functies. Door verwijzing naar een gegeven uit een kernregistratie kunnen verschillende applicatieve functies aan elkaar gerelateerd worden. Binnen de veiligheidsregio’s kunnen de volgende kernregistraties worden geïdentificeerd:
• Incidenten: betreft de set aan basiskenmerken van een incidentmelding;
• Personeel: betreft de set aan basiskenmerken van een medewerker, zowel vast als tijdelijk en extern (inhuur);
• Materieel: betreft de set aan basiskenmerken van materieel die gebruikt wordt voor de hulpverlening;
• Objecten: betreft de set aan basiskenmerken van objecten in de openbare ruimte waarop verschillende werkzaamheden betrekking kunnen hebben (zoals bereikbaarheidskaarten, vergunningen, incidenten, etc.);
• Budgetten: betreft de set aan basiskenmerken voor de financiële vastlegging van de werkzaamheden.
 

Interne gegevensbronnen

Bij interne gegevensbronnen gaat het om de data die vastgelegd wordt in de processystemen. Bij deze gegevens wordt meervoudig gebruik niet ondersteund. De vastgelegde data is dus zeer specifiek voor een bepaalde bedrijfsfunctie.