Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
Laatst gewijzigd op 3-10-2012 14:09 door i:0#.f|infopuntleden|dulk.b

IBV principes in VeRA​

Binnen de NORA is een groot aantal principes opgesteld met als focus diensten en interoperabiliteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hierop voortgeborduurd met het Informatiebeleid Veiligheid (IBV). Met dit informatiebeleid wordt gestreefd naar een betere informatievoorziening voor individueel en gemeenschappelijk optreden van veiligheidspartners. Bij het Informatiebeleid Veiligheid hoort een manifest met dertig principes, opgedeeld in de volgende categorieën: organisatie & bestuur, juridisch, financieel, beheersmatig, informatiekundig en technisch. De belangrijkste principes voor VeRA 1.0 staan hieronder benoemd en toegelicht.

 • Informatie moet worden uitgewisseld, tenzij…
  Vrije uitwisselbaarheid van gegevens en kennis ligt aan de basis van een crisisbeheersingsorganisatie. De informatieorganisatie dient hier zoveel mogelijk in te faciliteren. Dit uitwisselen van informatie is belangrijk binnen de verschillende kolommen van één veiligheidsregio, maar ook tussen de verschillende veiligheidsregio’s en met andere ketenpartners. Dit is mogelijk door het gebruik van open standaarden. Ook het beheer van metadata krijgt hier een prominente rol: houden we hier cheese, kaas of fromage bij?
 • Zorg voor systemen die in alle omstandigheden bruikbaar zijn
  De veiligheidspartners moeten onder normale en bijzondere omstandigheden (crisisbeheersing) dezelfde systemen gebruiken om te zorgen dat zij voldoende ervaring ermee hebben. Dit principe betekent dat dezelfde informatiesystemen zowel in koude als warme situaties gebruikt moeten worden. Dit zal leiden tot ketenintegratie tussen administratie, preparatie en crisisbeheersing. Een belangrijk randvoorwaarde voor ketenintegratie is de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen administratieve- en geografische gegevensbronnen.
 • Gebruik gemeenschappelijke systemen
  Indien functionaliteit, beveiliging en kosten gelijkwaardig zijn, verdient het de aanbeveling om zoveel mogelijk gemeenschappelijke systemen te gebruiken. Oftewel: bestaande functionaliteit dient zoveel mogelijk hergebruikt te worden. Hergebruik van functionaliteit gaat versnippering van voorzieningen tegen.
 • Conformeer aan standaarden
  De veiligheidspartners kunnen makkelijker informatie uitwisselen als zij daarbij werken volgens standaarden. Open standaarden spelen een belangrijke rol in het verbinden van (modulaire) bedrijfsfuncties en applicatieve functies. De informatie-uitwisseling en samenwerking verbetert ook als veiligheidsregio’s hun werkprocessen, gebruikte termen en procedures standaardiseren.
 • Eis hoge beschikbaarheid tijdens buitengewone omstandigheden
  De meeste informatiesystemen worden niet alleen gebruikt onder normale omstandigheden, maar ook in ramp- en crisissituaties. Daarom moeten deze bijvoorbeeld ook werken buiten kantooruren, vanaf niet-traditionele werkplekken (bijvoorbeeld op mobiele apparaten) en bestand zijn tegen onverwachte situaties. Dit principe stelt eisen aan systemen en beheerafspraken.
 • IASV is het referentiekader voor te delen informatie en informatiekwaliteit (in de opgeschaalde situatie)
  In 2007/2008 heeft een werkgroep de Informatie Architectuur Sector Veiligheid opgesteld, de IASV. De IASV is een informatiearchitectuur specifiek voor de opgeschaalde situatie. Deze informatiearchitectuur is opgesteld om te komen tot een gemeenschappelijke taal bij gemeenschappelijk informatiegebruik. De VeRA heeft een andere scope: hierin worden producten opgeleverd die betrekking hebben op de bedrijfs- en informatiearchitectuur, op het niveau van de administratieve organisatie, de koude voorbereiding van inzet van hulpverlening en opgeschaalde crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio en op het niveau van de landelijke voorzieningen. Bij het opstellen van VeRA is rekening gehouden met de IASV.
 • Informatie heeft een verantwoordelijke
  Gemeenschappelijke informatie dient een verantwoordelijke te hebben voor de actualiteit, beschikbaarheid, juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie. Dit is één van de belangrijkste basisprincipes binnen de VeRA, namelijk het gebruik van basisregistraties en kernregistraties. Hierbij zijn basisregistraties de dertien landelijk vastgestelde registraties, waarbij er nu of in de toekomst een gebruiksplicht bestaat voor de publiekrechtelijke taken van overheidsinstanties. VeRA volgt het principe van basisregistraties: éénmalige opslag, meervoudig gebruik. Dit geldt ook voor kernregistraties, de interne registraties die koude en warme processen verbinden.
 • Deel alleen oorspronkelijke informatie
  Informatie moet altijd van een authentieke bron komen. Alleen informatie die uit de eigen organisatie komt mag doorgegeven te worden. Dit principe onderstreept het belang van het gebruik van basisregistraties en kernregistraties. VeRA 1.0 onderkent de volgende kernregistraties voor veiligheidsregio’s:
  • Incidenten
  • Personeel
  • Materieel
  • Objecten
  • Budgetten.
 • Gebruik open standaarden voor gemeenschappelijke voorzieningen
  De veiligheidspartners maken bij informatie-uitwisseling gebruik van open standaarden, vooral in het geval van nieuwe informatie-uitwisseling. De standaarden liggen vast op organisatorisch, semantisch of technisch niveau. De voorkeur voor standaarden in afnemende volgorde is: internationaal, Europees, intersectoraal en sectoraal. Het Forum en College Standaardisatie publiceert en onderhoudt een lijst met aanbevolen en verplichte open standaarden die voor de gehele (semi-) publieke sector van toepassing is.
 • Gebruik open source software
  Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar producten gebaseerd op open source software. Open source software beperkt vendor lock-in en maakt in het algemeen veel gebruik van open standaarden, waardoor het informatie-uitwisseling en samenwerking vereenvoudigt. Het gebruiken van open source software in de organisatie stelt wel bepaalde eisen aan het kennisniveau van de eigen informatieorganisatie.
 • Verricht nieuwbouw volgens service gerichte architectuur
  Een service gerichte architectuur maakt strikt onderscheid tussen functionaliteit en gegevensopslag. De architectuurproducten ‘Bedrijfsfuncties’ en ‘Applicatieve functies’ in VeRA 1.0 ondersteunen dit principe.
  Bovenstaande principes zijn op redelijk hoog aggregatieniveau weergegeven. De ambitie is om dit in de volgende versie van VeRA verder uit te werken.