Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
Laatst gewijzigd op 3-10-2012 14:10 door i:0#.f|infopuntleden|dulk.b

Primaire functies

Risicoanalyse: proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten).

Advisering: het geven van advies, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen.

Toezicht en Handhaving: het inspecteren op maatregelen genomen zoals voorgeschreven in de vergunningverlening of het inspecteren of taakorganisaties hun wettelijk voorgeschreven taken naar behoren uitvoeren.

Netwerkmanagement: het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen.

Planning: het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen.

Planvorming: het voorbereiden (prepareren) op hulpverlening en de beheersing van incidenten en crises door het opstellen van plannen en procedures. Bijvoorbeeld: bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, regionale crisisplan, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, continuïteitsplannen.

Vakbekwaamheid: opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze hulp kunnen verlenen.

Materieelbeheer: alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, medicijnenkoffers, sigmatenten.

Leiding en coördinatie: effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden. Bij elke inzet is sprake van Leiding en coördinatie, ongeacht de omvang van de inzet of eventuele opschaling.

Operationeel informatiemanagement: het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben.

Hulpverlening: hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld: bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers, transport van patiënten.

Meldingenuitgifte: het beoordelen van meldingen, het verwerken ervan en alarmeren van de noodzakelijke disciplines.

Slachtofferzorg: verlenen van de eerste fase van de psychosociale nazorg.

Evalueren, leren: evalueren van incidenten.

 

terug naar Bedrijfsfuncties- overzicht